Lập trình phần mềm theo yêu cầu, tư vấn phát triển phần mềm lớn